Medincus - English ENG Medincus - Russkij RUS
575-624-1365
Medincus
Medincus
screamingly
(581) 380-3903
(314) 745-2432
 
(760) 591-7073
Medincus
Medincus - Galeria
NZOZ Centrum S³uchu i Mowy "Medincus" jest niepublicznym zak³adem opieki zdrowotnej ¶wiadcz±cym wysokospecjalistyczne us³ugi w zakresie:
 • Otorynolaryngologii
 • Audiologii
 • Foniatrii
 • Szumów usznych
 • Zaburzeñ równowagi
 • Dopasowania aparatów s³uchowych
 • Diagnostyki pod katem implantów s³uchowych
 • Rehabilitacji s³uchu i mowy
 • Stymulacja psycho-audio-lingwistyczna - Metoda Tomatisa
 • Wszechstronna opieka pacjentów, po wszczepieniu implantu s³uchowego - wykonywane s± badania subiektywne i obiektywne s³uchu elektrycznego oraz dopasowywany jest system implantu ¶limakowego
 • Szkoleñ z zakresu Metody Tomatisa.

713-375-7923W mi³ej atmosferze nasi specjali¶ci udziel± pañstwu konsultacji specjalistycznej, wykonaj± niezbêdne badania, dobior± odpowiednie aparaty s³uchowe, pomog± rozwi±zaæ wszelkie Pañstwa problemy dotycz±ce s³uchu i mowy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami. Zapisy na wizytê przyjmowane s± telefonicznie, poczt± lub drog± mailow±.

Nasz adres:

NZOZ Centrum S³uchu i Mowy "Medincus"
Ul. Konwiktorska 3/5
00-217 Warszawa

Nasz numer konta:
09 1500 1777 1217 7008 7340 0000

Tel. / fax: 22 635-41-09
Rejestracja: 22 635-41-09

e-mail: rejestracja@csim.pl

Og³oszenie o rozpoczêciu postêpowania na us³ugi doradcze - przygotowanie Planu rozwoju eksportu 817-761-6979

 

 

NZOZ Centrum S³uchu i Mowy "Medincus" - Ul. Konwiktorska 3/5 - 00-217 Warszawa - Rejestracja: 22 635-41-09